സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൽ പുതുതായി സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസറായി നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപനം കുറിച്ച് ഗിഫ്റ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ

[vc_row][vc_column][vc_gallery images=”4625,4626,4627,4628,4629,4630,4631,4632,4633″][/vc_column][/vc_row]

Go to Top
Kerala GST - State Goods and Services Tax Department
Skip to content