സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൽ പുതുതായി സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസറായി നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപനം കുറിച്ച് ഗിഫ്റ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ

Go to Top